ranh giới đất

Có thể tự phân chia lại ranh giới đất hay không?

Để phục vụ cho việc cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc thỏa thuận cần được lập thành văn bản và có